Forretningsbetingelser

Køberadvokaten er en del af 360 Law Firm Advokatpartnerselskab, som er etableret på følgende adresse:

Lautrupsgade 7
2100 København Ø
Denmark

Kontaktinformation

Telephone: +45 69 170 018
Email: kontakt@køberadvokaten.com
CVR nr.: 41 33 22 55

360 Law Firm er organiseret som partnerselskab.

360 Law Firm har klientbankkonti i Nykredit Bank.

Klientkonto

Reg.nr. 5470 Konto 2581799
IBAN nr. DK7954700002581799
SWIFT adr.NYKBDKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.fs.dk.

Beskikkelse

Advokaterne hos 360 Law Firm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.Alle advokater hos 360 Law Firm er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af 360 Law Firm, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salær

Salær fastsættes efter skriftlig aftale med klienten.360 Law Firm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Klage

360 Law Firm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af 360 Law Firm og/eller utilfredshed med en af 360 Law Firm advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.